Gratis verzending in Belgïe vanaf € 100,- of binnen een straal van 8 km rond Herk-de-Stad

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Pryma Vino

Heidestraat 26 - 3540 Herk-de-Stad

BTW BE0770.812.379

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van webwinkel ("Klant"). Door een bestelling te plaatsen, accepteert de Klant deze algemene voorwaarden en stemt ermee in hierdoor gebonden te zijn, en verzaakt de Klant aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Alle andere dan deze algemene voorwaarden evenals afwijkingen ervan moeten, opdat ze aan Pryma Vino tegenstelbaar zouden zijn, door deze laatste schriftelijk bevestigd worden.

Artikel 2: Tarieven

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Eventueel bijkomende kosten voor bepaalde betalingswijzen worden meegedeeld voor het afrekenen.

Artikel 3: Aangeboden gamma

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pryma Vino. Pryma Vino kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien het door de klant bestelde jaartal dat vermeld staat op de website niet beschikbaar is, wordt het eerst volgende beschikbare jaartal automatisch verzonden richting klant.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. smaak, kwaliteit, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Artikel 4: Leveren en afhalen van goederen

Afhalingen :
De bestelde goederen kunnen worden afgehaald op volgend adres : Heidestraat 26, 3540 Herk-de-Stad, dit steeds na afspraak.

De afhaling dient te gebeuren binnen een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de bestelling. Indien de goederen niet binnen de gestelde termijn worden afgehaald, wordt de bestelling geannuleerd, behoudens andersluidende afspraken.

Verzending via Bpost binnen België:
De levering van goederen zal, onder voorbehoud van beschikbaarheid en vertragingen veroorzaakt door derden, plaatsvinden binnen de 7 werkdagen. Prijzen zijn inclusief verpakkingen en administratiekosten.

Verzending via Post NL binnen België
De levering van goederen zal, onder voorbehoud van beschikbaarheid en vertragingen veroorzaakt door derden, plaatsvinden binnen de 7 werkdagen. Prijzen zijn inclusief verpakkingen en administratiekosten.

Pryma Vino kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertragingen te wijten aan Bpost, dan wel Post NL.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Pryma Vino was geboden.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Pryma Vino.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Pryma Vino te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Algemeen

Wij van Pryma Vino doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren over onze aangeboden producten.
Onze contactgegevens staan op de contact pagina. Bij vragen of onduidelijkheden mag je ons contacteren.

Herroepingsrecht - enkel voor consumenten, niet voor professionele kopers

Voor alle producten gekocht op de webshop van Pryma Vino heeft u als consument een wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door u of namens u.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Pryma Vino via een ondubbelzinnige verklaring per post of per e-mail op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen en dienvolgens de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat u ons schriftelijk op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

Het geretourneerde product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, geretourneerd te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren.

Mogelijke retourkosten in het kader van het herroepingsrecht worden niet gedragen door Pryma Vino.

Artikel 7 : Garantie, klachten en aansprakelijkheid

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop.

Klachten

U moet onmiddellijk bij de inontvangstname van de aangekochte producten een eerste verificatie uitvoeren. Deze verificatieplicht heeft onder meer betrekking op de hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. U dient dergelijke afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk (per post of via e-mail) mee te delen aan met verwijzing naar de leveringsnota en/of de Orderbevestiging.

Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van producten wordt beschouwd als zijnde productkeuring en aanvaarding en bevrijdt Pryma Vino van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.

Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk (per post of via e-mail) worden gemeld met verwijzing naar de leveringsnota en/of de Orderbevestiging. Dergelijke klachten kunnen worden gemeld binnen de wettelijke garantietermijn, met dien verstande dat wij niet instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het product (bvb. normale veroudering).

Bij klachten die tijdig en correct aan ons worden gemeld, zullen wij ofwel (1) de gebrekkige producten vervangen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige product niet langer in voorraad is, kunnen wij ervoor opteren u een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen (bv. een wijn van een recentere jaargang). Ofwel verzorgen wij (2) terugname van het gebrekkige product, met creditering aan u.

U mag in geen geval producten terugsturen naar ons zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord.

Aansprakelijkheid

Met uitzondering van het bovenstaande, is de aansprakelijkheid van Pryma Vino beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW).

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.

Artikel 8: Klantendienst

Steffen Prys is bereikbaar op het telefoonnummer +32473807693, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Heidestraat 26, 3540 Herk-de-Stad. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Privacy & Cookies

M.b.t. uw privacy en eventuele cookies verbonden aan deze website, verwijzen wij u graag naar onze privacy & cookiepolicy op onze website, te vinden onder het tabblad "Privacybeleid".

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig zou worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Pryma Vino om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, de rechtbanken van Hasselt zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil.

Artikel 12: Intellectuele Eigendom

De inhoud van de website van Pryma Vino, waaronder doch niet uitsluitend de lay-out, de teksten en de afbeeldingen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke overname - op welke wijze dan ook - zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is verboden en tegen inbreuk zal worden opgetreden."

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?
Logo
Ik ben jonger dan 18 jaar